Xestión e tratamento de residuos

Xestión e tratamento de residuos

Estatal

 • Real Decreto 1619/2005, de 17 de xullo, sobre a xestión de neumáticos fora de uso.
 • Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos (BOE nº 49, de 26/02/2005)
 • Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos (BOE nº 54, de 04/03/2003)
 • Real Decreto 1383/2002, de 20 de decembro, sobre a xestión de vehículos ó final da súa vida útil (BOE nº 3, de 03/01/2003)
 • Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a Lista Europea de Residuos (BOE nº 3, de 01/03/2002)
 • Real Decreto 1481/2001, de 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro (BOE nº 25, de 29/01/2002)
 • Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22/04/1998)
 • Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25/04/97)
 • Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de depuración no sector agrario (BOE nº 265, de 05/11/1993)
 • Orden del 28 de febrero de 1989, por la que se regula a Xestión de Aceites Usados (BOE nº 57, de 08/03/1989)
 • Modificada pola Orden do 13 de xuño de 1990, pola que se modifica o apartado 16.2 e o Anexo II (BOE nº 148, de 21/06/1990)
 • Real Decreto 833/1988, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para la execución da Ley 20/1986, de 14 de maio, Básica de residuos tóxicos e perigosos (BOE nº 182, de 30/07/1988)
 • Real Decreto 1383/2002, de 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ó final da súa vida útil. BOE 03/01/2003
 • Real Decreto 679/2006, de 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais usados.

Autonómica

 • Orden de 23 de decembro de 2005, pola que se regula o contido básico dos estudos de minimización da producción de residuos non perigosos que deben presentar os productos autorizados de residuos. (DOG nº 559, de 10/01/2006)
 • Resolución de 17 de xullo de 2005, pola que se aproba o programa de xestión de residuos de construcción edemolición de Galicia 2005-2007 (DOG nº 112, de 27/07/2005)
 • Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeneral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, de 29/06/2005)
 • Decreto 221/2003, de 27 de marzo, polo que se establece un réxime simplificado no control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos productores de residuos (DOG nº 76, de 21/04/2003)
 • Decreto 352/2002, de 5 de decembro, polo que se regula a producción dos residuos da construcción e a demolición (DOG nº 250, de 27/12/2002)
 • Decreto 298/2000, de 7 de decembro, polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e se crea o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 4, de 05/01/2001)
 • Decreto 263/1998, de 10 de setembro, polo que se regula a autorización e se crea o Rexistro de Productores e Xestores de Residuos Perigosos (DOG nº 190, de 30/09/1998)
 • Decreto 260/1998, de 10 de setembro, polo que se regula a autorización de Xestor de Residuos Sólidos Urbáns e a inscripción no Rexistro Xeral de Xestores de Residuos Sólidos Urbáns (DOG nº 189, de 29/09/1998)
 • Decreto 154/1998, de 28 de maio, polo que se publica o Catálogo de Residuos de Galicia (DOG nº 107, de 05/06/1998)
 • Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbáns de Galicia (DOG nº 180, de 18/09)