Contaminación acústica

Estatal

  • RD 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro de Ruido, no referente á avaliación e xestión do ruido ambiental. (BOE nº 301, de 17/12/2005)
  • Ley 37/2003, de 17 de novembro, do ruído (BOE nº 276, de 18/11/2003)

Autonómica

  • Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as Ordenanzas tipo sobre Protección contra a Contaminación Acústica (DOG nº 230, de 28/11/2002)
  • Decreto 150/1999, de 7 de maio, polo que se aproba el Regulamento de Protección contra a Contaminación Acústica (DOG nº 100, de 27/05/1999)
  • Lei 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra a Contaminación Acústica (DOG nº 159, de 20/08/1997)