Augas e Costas

Estatal

 • Lei 11/2005, de 5 de xuño, pola que se modifica a Lei 10/2001, de 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional (BOE nº 149, de 23/06/2005)
 • Real Decreto 103/2003, de 24 de xaneiro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (BOE nº 32, de 06/02/2003)
 • Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas (BOE nº 176, de 24/07/2001)
 • Lei 46/1999, de 13 de decembro, de modificación da Lei 29/1985 de Augas (BOE nº 298, de 14/12/1999)
 • Real Decreto 261/1996, de 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a contaminación producida por nitratos procedentes de fontes agrarias (BOE nº 61, de 11/03/1996)
 • Resolución de 28 de abril de 1995, da Secretaría de Estado de Medioambiente, polo que se aproba o Plan Nacional de Saneamento e Depuración de Augas Residuais (BOE nº 172, de 20/07/1995)
 • Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, polo que se regulan as instalacións de recepción de residuos oleosos procedentes dos buques en cumplimento do Convenio Internacional “Marpol 73/78” (BOE nº 08/04/1994)
 • Real Decreto 1138/1990, de 14 de setembro, aproba a Regulamentación Técnico Sanitaria para abastecemento e control da calidade das augas potables (BOE nº 226, de 20/09/1990)
 • Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas (BOE nº 181, de 29/07/1988). Modificada pola Lei 53/2002 (BOE nº 313, de 31/12/2002)
 • Orden Ministerial de 11 de maio de 1988, características básicas de calidade en correntes de augas superficiais destinadas á producción de auga potable (BOE nº 12, de 24/05/1988). Modificada por Orden de 30 de novembro de 1994 (BOE nº 298, de 14/12/1994)
 • Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103, de 30/04/1986)

Autonómica

 • Orden de 26 de outubro de 2004, pola que se publica o Primeiro Plan de Continxencias por Contaminación Marina das Rías Galegas (DOG nº 241, de 14/12/2004)
 • Lei 8/2004, de 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia (DOG nº 162, de 20/08/2004)