Evaluación do Impacto Ambiental

Estatal

  • Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental (BOE nº 111, de 09/05/2001)
  • Decreto 2414/1961, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas (BOE nº 292, de 07/12/1961 e BOE nº 57, de 07/03/1962)
  • Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.

Autonómica

  • Decreto 156/1995, de 3 de xuño, de Inspección Ambiental (DOG nº 106, de 05/06/1995)
  • Lei 2/1995, de 31 de marzo, pola que da unha nova redacción á disposición derogatoria única da Lei 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG nº 72, de 12/04/1995)
  • Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia (DOG nº 29, de 10/02/1995)
  • Decreto 327/1991, de 4 de octubro, de Avaliación de Efectos Ambientais para Galicia (DOG nº 199, de 15/10/1991)
  • Decreto 442/1990, de 13 de setembro, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia (DOG nº 188, de 25/09/1990)