Contaminación Atmosférica

Estatal

 • RD 1315/2005 de 4 de novembro, polo que se establecen as bases dos sistemas de seguimento e verificación de emisións de gases de efecto invernadoiro nas instalacións incluidas no ámbito de aplicación da Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que se regula o réxime de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro. (BOE nº 268, de 09/11/2005)
 • RD 1264/2005 de 21 de outubro, pol que se regula a organización e funcionamento do Rexistro Nacional de dereitos de emisión. (BOE nº 253, de 22/10/2005)
 • Lei 1/2005, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisións de gases de efecto invernadoiro (BOE nº 59, de 10/03/2005)
 • Real Decreto 60/2005, de 21 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1866/2004, de 6 de setembro, polo que se aproba o Plan Nacional de asignacións de dereitos de emisión 2005-2007 (BOE nº 19, de 22/01/2005)
 • Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, pol que se establecen novas normas sobre limitación de emisións á atmósfera de determinados axentes contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión e se fixan certas condicións para o control das emisións á atmósfera das refinerías de petróleo (BOE nº 69, de 20/03/2004)
 • Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE nº 157, de 02/07/2002), modificada poa Lei 1/2005, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro
 • Real Decreto 108/1991, de 1 de febreiro, sobre a prevención e reducción da contaminación do medioambiente producida polo amianto (BOE nº 32, de 06/02/1991)
 • Orden de 18 de outubro de 1976, sobre prevención e corrección da Contaminación Atmosférica Industrial (BOE nº 90, de 03/12/1976)
 • Lei 38/1972, de 22 de decembro, de Protección do Medioambiente Atmosférico (BOE nº 309, de 22/12/1972)

Autonómica

 • Orden de 31 de marzo de 2005, polo que se modifica a do 14 de setembro, pola que regula o procedemento para a obtención da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro (DOG nº 69, de 12/04/2005)
 • Lei 8/2002, de 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia (DOG nº 252, de 31/12/2002)